Možnosti financování

zdroj: freepik.com

Finanční aspekt

Zde najdete několik zajímavých příkladů existujících programů, které mohou poskytnout finanční prostředky na stáž v sociálním podniku v jiné zemi. Ať už jste student zapsaný do vysokoškolského nebo odborného vzdělávacího programu, začínající nebo stávající podnikatel, doufáme, že najdete program, který vyhovuje vašim potřebám, a jako první krok vás zveme k prostudování následujících popisů programů.

zdroj: erasmusplus.de

Program Erasmus+

Klíčová akce 1 programu Erasmus+ poskytuje finanční prostředky na vzdělávací mobilitu jednotlivců s převažujícím zaměřením na ty, kteří jsou již zapsáni do stávajícího programu vzdělávání, odborné přípravy nebo učení. Jak potvrzuje Průvodce programem Erasmus+, aktivity mobility jsou prostředkem k dosažení lepších studijních výsledků; zvýšení zaměstnatelnosti; zvýšení iniciativy a podnikavosti; zlepšení mezikulturního povědomí a aktivnější účasti ve společnosti.

Cíl: žáci, studenti, stážisté, učni, dospělí studující a mladí lidé (vlastně všechny formy studujících) formálně zapsaní do vzdělávacího programu v EU nebo (přidružené či nepřidružené) třetí zemi; v některých případech se mohou účastnit i čerství absolventi.

Pokrytí nákladů: pořádající instituce (která by měla být obvykle vaším prvním kontaktním místem) může poskytnout granty na pokrytí cestovních nákladů, nákladů na ubytování a stravné; v některých případech může být podpořeno i jazykové vzdělávání.

Formát: fyzická nebo kombinovaná mobilita, v níž se prvek fyzické mobility může pohybovat od 2 dnů (minimum) do 12 měsíců (maximum) v závislosti na typu mobility a zúčastněných žácích.

Typ: vzdělávací mobilita za účelem studia nebo stáže.

freepik.com/rawpixel

Pro více informací se obraťte nejprve na svou domovskou instituci (obvykle na mezinárodní kancelář), kde vám potvrdí dostupné financování a programy. Další informace o programu Erasmus+ jsou k dispozici na adrese Národní agentury programu Erasmus+.

zdroj: erasmusplus.de

Evropský sbor solidarity

Posláním Evropského sboru solidarity je sdružovat mladé lidi k budování inkluzivnější společnosti, podporovat zranitelné osoby a reagovat na společenské výzvy. Nabízí inspirativní a posilující zkušenost pro mladé lidi, kteří chtějí pomáhat, učit se a rozvíjet. Evropský sbor solidarity poskytuje finanční prostředky na dobrovolnické projekty v zahraničí nebo doma pro všechny mladé lidi, přičemž účastníci mají k dispozici více než 5 000 míst, kde mohou pomáhat, získávat zkušenosti a zároveň se učit.

Cíl: mladí lidé ve věku 18-30 let.

Pokrytí nákladů: finanční prostředky jsou poskytovány na pokrytí cestovních nákladů, nákladů na ubytování a stravu a v některých případech i na jazykové kurzy.

Formát: fyzická umístění v zahraničí i doma.

Typ: dobrovolnictví, stáže a pracovní místa v délce 2 až 12 měsíců.

https://unsplash.com/@gabriellefaithhenderson
zdroj: erasmus-entrepreneurs.eu

Erasmus pro mladé podnikatele

Erasmus pro mladé podnikatele je program, jehož cílem je propojit začínající nebo začínající podnikatele s těmi, kteří již fungují. Zaměřuje se na výměnu znalostí, noví nebo začínající podnikatelé jsou partnery stávajících podnikatelů, aby se učili z jejich dosavadních zkušeností, přičemž stávající podnikatelé mají prospěch z nových nápadů a perspektiv, které jim poskytují hostující (noví a začínající) podnikatelé. Program Erasmus pro mladé podnikatele působí v 27 členských státech EU a v dalších 11 zemích a při jeho realizaci se opírá o síť 175 zprostředkovatelských organizací (místních kontaktních míst).

Cíl: začínající a začínající podnikatelé v raných fázích zahájení podnikání a s podnikem mladším než tři roky (noví podnikatelé); zkušení majitelé nebo manažeři mikropodniků nebo malých podniků (hostitelští podnikatelé); podnikatelé by měli mít trvalý pobyt v jedné ze zemí účastnících se programu.

Pokrytí nákladů: finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na cestovní náklady, ubytování a stravné pro nové podnikatele; hostitelským podnikatelům nejsou poskytovány žádné finanční prostředky.

Formát: fyzické stáže v zahraničí.

Typ: program výměny podnikatelů mezi novými a stávajícími podnikateli, který trvá 1 až 6 měsíců.

1222
zdroj: freepik.com/standret

Další informace naleznete na jejich webové stránky.

zdroj: turing-scheme.org.uk

Turingovo schéma

Turingův program je britský program pro studium, práci a život v zahraničí, který studentům nabízí jedinečné příležitosti k osobnímu a profesnímu rozvoji. Program poskytuje institucím ve Spojeném království, které poskytují vysokoškolské, další, odborné a povinné vzdělávání, možnost vyslat své studenty, žáky a studující na studijní nebo pracovní pobyt do zahraničí. Účastníci mají možnost rozvíjet nové dovednosti, získat důležité mezinárodní zkušenosti a zvýšit svou zaměstnatelnost, přičemž se očekává, že si také osvojí širokou škálu měkkých dovedností, jazykových znalostí a lépe porozumí jiným kulturám.

Cíl: žáci, studenti, stážisté a učni formálně zapsaní do vzdělávacího programu u oficiálně uznaného poskytovatele ve Spojeném království nebo britském zámořském území; v některých případech se mohou účastnit také čerství absolventi nebo osoby, které absolvovaly programy zvyšování kvalifikace.

Pokrytí nákladů: granty může poskytnout pořádající instituce (která by obvykle měla být vaším prvním kontaktním místem) na pokrytí cestovních nákladů, nákladů na ubytování a pobytů.

Formát: fyzická evropská nebo mezinárodní mobilita, jejíž prvek fyzické mobility se může pohybovat od 3 dnů (minimum) do 12 měsíců (maximum) v závislosti na zúčastněných studentech a oblasti vzdělávání.

Typ: vzdělávací mobilita za účelem studia nebo práce.

Další informace najdete na adrese Turingův program ve Velké Británii.

zdroj: unsplash.com/@smartworkscoworking